Ochrana údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ

1. Stručné informace o ochraně údajů

Všeobecná upozornění

Následující upozornění podávají stručný přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, jestliže navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou veškeré takové údaje, podle nichž můžete být identifikováni. Podrobné informace o ochraně údajů jsou uvedeny v prohlášení o ochraně údajů, které následuje za tímto textem.

Zaznamenávání údajů na našich webových stránkách

Kdo odpovídá za zaznamenávání údajů na těchto webových stránkách?

Data na těchto webových stránkách zpracovává jejich provozovatel. Spojení na provozovatele naleznete v tiráži těchto webových stránek.

Jakým způsobem zaznamenáváme vaše údaje?

Vaše údaje jsou především získávány tak, že nám je předáte. Může se jednat např. o údaje, které jste zadali do kontaktního formuláře.
Další údaje automaticky shromažďují naše IT systémy při vaší návštěvě našich webových stránek. Jsou to převážně technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas vyvolání stránky). Shromažďování údajů je zahájeno automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

K čemu používáme vaše údaje?

Část údajů je využita k bezchybnému zobrazení webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká práva vám přísluší v souvislosti s vašimi údaji?

Máte právo si kdykoli bezplatně vyžádat informace o původu, příjemcích a účelu vašich osobních údajů, které jsou ukládány. Dále máte právo požadovat opravu, omezení zpracování nebo výmaz těchto údajů. V této souvislosti anebo s případnými dotazy týkajícími se ochrany osobních údajů se můžete kdykoli na nás obrátit na adrese uvedené v tiráži. Dále můžete využít právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Analytické nástroje a nástroje třetích poskytovatelů

Při návštěvě našich webových stránek může být vaše chování statisticky vyhodnoceno. K tomu účelu jsou určeny především cookies a tzv. analytické programy. Analýza vašeho chování na webových stránkách probíhá zpravidla anonymně; není možné vás vysledovat podle chování na stránkách. Proti této analýze můžete vznést námitku anebo můžete zabránit používání některých nástrojů. Podrobné informace naleznete v následujícím prohlášení o ochraně údajů.
Můžete vznést námitku proti této analýze. Informace o možnostech vznést námitku uvádíme v tomto prohlášení o ochraně údajů.

2. Všeobecná upozornění a povinné informace

Ochrana údajů

Provozovatel těchto stránek bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně v souladu s předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.
Při vstupu na tyto webové stránky nám předáte určité osobní údaje. Osobní údaje jsou veškeré takové údaje, podle nichž můžete být identifikováni. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké údaje získáváme a k čemu je používáme. Vysvětluje rovněž, proč a k jakému účelu se to děje.
Upozorňujeme, že přenos dat na internetu nemusí být vždy bezpečný (např. v případě komunikace prostřednictvím elektronické pošty). Dokonalé zabezpečení dat proti zásahům třetí strany není možné.

Informace o odpovědném místě

Místem odpovědným za zpracování údajů na těchto webových stránkách je:
TECTUS Technology GmbH
Lustheide 85
D-51427 Bergisch Gladbach, Deutschland
Telefon: +49 (0) 22 04 979 88 0
e-mail: info@tec-tus.de

Odpovědné místo je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod.).

Odvolání souhlasu se zpracováním dat

Zpracování dat může být v mnoha případech uskutečněno pouze s vaším výslovným souhlasem. Udělený souhlas můžete kdykoli zrušit. K tomu účelu nám stačí zaslat neformální e-mail. Zákonnost zpracování dat, které bylo provedeno do odvolání souhlasu, zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení zákona o ochraně údajů má subjekt údajů právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem v oblasti ochrany osobních údajů je inspektor ochrany údajů spolkové země, v níž má náš podnik sídlo. Seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje naleznete na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo požádat, aby data, která automaticky zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy, byla předána třetí straně v běžném strojově čitelném formátu. Jestliže požádáte o přímé předání dat jinému odpovědnému subjektu, předání se uskuteční pouze v případě, že je to technicky možné.

Šifrování SSL, resp. TLS

Tyto stránky používají z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako např. objednávek nebo poptávek zasílaných jejich provozovateli, šifrování SSL, resp. TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že na adresovém řádku prohlížeče se změní „http://” na “https://” a objeví se symbol visacího zámku.
Jestliže je aktivováno šifrování SSL, resp. TLS, nemůže nikdo třetí přečíst data, která nám posíláte.

Informace, omezení zpracování, výmaz

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo si kdykoli bezplatně vyžádat informace o ukládaných osobních údajích, jejich původu a příjemcích a o účelu jejich zpracování a popř. právo na opravu, omezení zpracování nebo výmaz těchto dat. V této souvislosti anebo s případnými dotazy týkajícími se ochrany osobních údajů se můžete kdykoli na nás obrátit na adrese uvedené v tiráži.

Námitka proti reklamním e-mailům

Je zakázáno používat kontaktní údaje, které jsou povinně zveřejněné v tiráži, pro účely zasílání reklamy a informativních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány. Provozovatel těchto stránek si výslovně vyhrazuje právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. prostřednictvím nevyžádaných e-mailů.

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Zákon nevyžaduje jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů pro tento podnik, a tedy není ani určen.

4. Zaznamenávání údajů na našich webových stránkách

Cookies

Internetové stránky částečně využívají tzv. cookies. Cookies nezpůsobí na vašem počítači žádné škody ani neobsahují žádné viry. Cookies nám umožňují prezentovat naši nabídku uživateli srozumitelnějším, účinnějším a bezpečnějším způsobem. Jsou to malé textové soubory, které uloží do vašeho počítače prohlížeč.
Většina cookies, které používáme, jsou tzv. relační cookies. Po ukončení návštěvy stránek jsou automaticky smazány. Jiné cookies zůstávají uložené na vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Tyto cookies nám umožňují při příští návštěvě znovu rozpoznat váš prohlížeč.
Prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informování o uložení cookies, abyste umožnili jejich ukládání jen v jednotlivých případech a abyste cookies přijímali v určitých případech anebo zcela zakázali anebo aby byly cookies automaticky vymazány při ukončení prohlížeče. V případě deaktivace cookies však může dojít k omezení funkčnosti těchto webových stránek.
Cookies, které jsou potřebné k provádění elektronické komunikace nebo k poskytnutí určitých funkcí, které požadujete (např. funkce nákupního košíku), jsou ukládány podle čl. 6, odst. 1, písmeno f nařízení GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies pro zajištění technicky bezchybných a optimalizovaných služeb. V případě, že jsou ve vašem počítači uloženy jiné cookies (např. cookies pro analýzu vašeho chování na internetu), týkají se jich jiná ustanovení v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Soubory log serveru

Poskytovatel stránek získává informace a automaticky je ukládá do tzv. souborů log, které nám váš prohlížeč automaticky zasílá. Jsou to:

  • typ prohlížeče a jeho verze
  • používaný operační systém
  • referenční adresa URL
  • hostitelský název přistupujícího počítače
  • čas dotazu serveru
  • IP adresa

Nespojujeme tyto údaje s jiným zdroji dat.
Základem zpracování dat je čl. 6, odst. 1, písmeno f nařízení GDRP, který povoluje zpracování dat pro účely plnění smluv nebo opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

Kontaktní formulář 

Jestliže nám prostřednictvím kontaktního formuláře zašlete poptávku, vaše údaje z poptávkového formuláře včetně v nich uvedených kontaktních údajů jsou využívány ke zpracování poptávky a případných dodatečných dotazů. Tyto údaje jsou ukládány u nás. Bez vašeho souhlasu tyto údaje nepředáváme dál.
Zpracování údajů uvedených v kontaktním formuláři se tedy provádí výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6, odst. 1, písmeno a nařízení GDPR). Udělený souhlas můžete kdykoli zrušit. K tomu účelu nám stačí zaslat neformální e-mail. Zákonnost zpracování dat, které bylo provedeno do odvolání souhlasu, zůstává tímto odvoláním nedotčena.
Údaje, které jste zadali do kontaktního formuláře, zůstávají u nás, dokud nás nevyzvete k jejich smazání, neodvoláte souhlas s jejich uložením anebo dokud nezanikne důvod pro uložení dat (např. po ukončení zpracování vaší poptávky). Zákonná ustanovení - především lhůta pro uchování dat - zůstávají nedotčena.

5. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics 

Tyto webové stránky využívají funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics používá tzv. „cookies". Jsou to textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači. Umožňují analyzovat, jakým způsobem používáte webové stránky. Informace o používání těchto webových stránek, které vytvoří cookie, jsou zpravidla přenášeny a ukládány na server společnosti Google v USA.
Cookies Google Analytics jsou ukládány v souladu s čl. 6, odst. 1, písmeno f nařízení GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze uživatelského chování, aby mohl optimalizovat své webové stránky a také reklamy.

Anonymizace IP

Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP. Google tedy zkrátí vaši IP adresu v členských státech Evropské Unie a v dalších státech Evropského hospodářského prostoru před předáním do USA. Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa přenášena na server společnosti Google v USA, kde je zkrácena. Na základě dohody s provozovatelem těchto webových stránek použije Google tyto informace k vyhodnocení, jakým způsobem používáte webové stránky, k sestavení reportu o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb provozovateli webových stránek, které souvisejí s používáním webových stránek a internetu. IP adresa, kterou předá váš prohlížeč službě Google Analytics nebude spojena s jinými údaji společnosti Google.

Plugin prohlížeče

Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebudete moci v celém rozsahu využívat veškeré funkce těchto webových stránek. Předávání dat o vašem způsobu používání webových stránek, která byla vytvořena cookies (včetně vaší IP adresy), společnosti Google, jakož i zpracování těchto dat společností Google, můžete také zabránit pomocí pluginu, který si stáhnete a nainstalujete do prohlížeče z následující ho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Námitka proti sběru dat

Zaznamenávání vašich osobních údajů službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Tím je nastaven Opt-Out-Cookie, který zabraňuje shromažďování osobních údajů při příští návštěvě těchto webových stránek: Deaktivovat Google Analytics.
Podrobnější informace o zacházení s údaji o uživatelích naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Smluvní zpracování dat 

Uzavřeli jsme se společností Google smlouvu o smluvním zpracování dat a při využívání služby Google Analytics se řídíme přísnými požadavky německých úřadů pro ochranu údajů.

Demografické údaje Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkci „demografické údaje“ služby Google Analytics. Na základě toho je možné zpracovat reporty, které obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníka stránek. Tyto údaje pocházejí z reklam podle zájmů Google, jakož i údajů o návštěvnících, které dodaly třetí strany. Tyto údaje nelze přiradit žádné určité osobě. Tuto funkci můžete kdykoli vypnout v nastavení reklam ve vašem účtu Google anebo zakázat shromažďování údajů službou Google Analytics podle bodu „Námitka proti sběru dat“.

Webové fonty Google

Tato stránka používá v zájmu jednotného vzhledu fonty, tzv. webové fonty poskytované společností Google. Při vyvolání stránky zavede váš prohlížeč potřebné webové fonty do své vyrovnávací paměti, aby texty a druhy písma mohly být správně zobrazovány.
Z toho důvodu musí váš prohlížeč navázat spojení se servery Google. Díky tomu se společnost Google dozví, že naše webové stránky byly vyvolány z vaší IP adresy. Webové fonty Google jsou používány v zájmu jednotného zobrazení naší online nabídky v odpovídající kvalitě. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6, odst. 1, písmena f nařízení GDPR.
Pokud váš prohlížeč nepodporuje webové fonty, použije standardní písmo.
Další informace o webových fontech Google naleznete na https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google

Tato stránka využívá API mapové služby Google. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Pokud chcete využívat funkce map Google, je nutné uložit svou IP adresu. Tyto informace jsou zpravidla přenášeny a ukládány na server společnosti Google v USA. Poskytovatel těchto stránek nemá vliv na přenos těchto dat.
Používáme mapy Google, abychom mohli odpovídajícím způsobem zobrazovat naši online nabídku a abychom usnadnili nalezení míst uváděných na našich webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6, odst. 1, písmena f nařízení GDPR.
Podrobnější informace o zacházení s údaji o uživatelích naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Use of SalesViewer® technology:

This website uses SalesViewer® technology from SalesViewer® GmbH on the basis of the website operator’s legitimate interests (Section 6 paragraph 1 lit.f GDPR) in order to collect and save data on marketing, market research and optimisation purposes.

In order to do this, a javascript based code, which serves to capture company-related data and according website usage. The data captured using this technology are encrypted in a non-retrievable one-way function (so-called hashing). The data is immediately pseudonymised and is not used to identify website visitors personally

The data stored by Salesviewer will be deleted as soon as they are no longer required for their intended purpose and there are no legal obligations to retain them.

The data recording and storage can be repealed at any time with immediate effect for the future, by clicking on https://www.salesviewer.com/opt-out in order to prevent SalesViewer® from recording your data. In this case, an opt-out cookie for this website is saved on your device. If you delete the cookies in the browser, you will need to click on this link again.