Ochrona danych osobowych

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Ochrona danych osobowych w skrócie

Ogólne wskazówki

Poniższe wskazówki zapewniają proste rozeznanie w tym, co dzieje się z danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których mogą Państwo zostać osobiście zidentyfikowani. Wyczerpujące informacje na temat ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć w oświadczeniu ochronie danych osobowych przywołanym poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej następuje przez administratora strony internetowej. Jego dane kontaktowe mogą Państwo znaleźć w stopce tej strony internetowej.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Państwa dane z jednej strony są gromadzone poprzez to, że Państwo nam je podają. Może przy tym chodzić np. o dane, które wprowadzają Państwo w formularzu kontaktowym. Inne dane gromadzone są automatycznie przy odwiedzinach strony internetowej przez nasze systemy IT. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wywołania strony). Gromadzenie tych danych następuje automatycznie, jak tylko wejdą Państwo na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest gromadzona, aby zapewnić brakujące przygotowanie strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy Państwa danych związanych z urzędowaniem.

Jakie mają Państwo prawa w odniesieniu do Państwa danych?

Mają Państwo prawo, aby w każdym momencie uzyskać bezpłatną informację dotyczącą, pochodzenia, odbiorców i celu państwa zapisanych danych osobowych. Poza tym mają Państwo prawo zażądać sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W związku z tym, jak również w przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych osobowych w każdym momencie mogą Państwo zwrócić się do nas, pisząc na adres podany w stopce. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analizy i narzędzia innych operatorów

W trakcie odwiedzin naszej strony internetowej Państwa zachowanie w trakcie surfowania może zostać poddane analizie statystycznej. Następuje to przede wszystkim za pomocą cookies i tak zwanych programów analitycznych. Analiza Państwa zachowania w trakcie surfowania z reguły następuje anonimowo. Nie można wyśledzić Państwa na odstawie Państwa zachowania w trakcie surfowania. Mogą Państwo wyrazić sprzeciw w stosunku do tej analizy lub zapobiec jej poprzez nieużywanie określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w poniższym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych.Mogą Państwo wyrazić sprzeciw w stosunku do tej analizy. O możliwościach wniesienia sprzeciwu informowani są Państwo w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

2. Ogólne wskazówki i informacje obowiązkowe

Ochrona danych osobowych

Administratorzy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, jak również niniejszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych. Jeżeli korzystają Państwo z tej strony internetowej, wówczas gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których mogą Państwo zostać osobiście zidentyfikowani. Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia, które dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia ono również, w jaki sposób i do jakiego celu to się dzieje. Zwracamy uwagę na to, że przesyłanie danych w Internecie (np. w trakcie komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może wykazywać luki w zabezpieczeniach. Kompletna ochrona danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwa.

Wskazówka dotycząca administratora

Administratorem danych osobowych na tej stronie internetowej jest:
TECTUS Technology GmbH
Lustheide 85
D-51427 Bergisch Gladbach, Deutschland
Telefon: +49 (0) 22 04 979 88 0
E-mail: info@tec-tus.de

Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, która sama lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.) .

Wycofanie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele procesów przetwarzania danych osobowych możliwych jest tylko za Państwa wyraźną zgodą. Udzieloną już zgodę mogą Państwo w każdym momencie wycofać. W tym celu wystarczy nieformalna informacja przesłana do nas drogą mailową. Wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które dokonane zostało do momentu wycofania.

Prawo do wniesienia skargi we właściwym organie nadzorczym

W przypadku naruszeń prawa do ochrony danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi we właściwym organie nadzorczym. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach prawnych ochrony danych osobowych jest inspektor danych osobowych kraju związkowego, w którym nasze przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę. Listę inspektorów danych osobowych, jak również ich dane kontaktowe można uzyskać pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, zlecić przekazanie danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody lub w ramach wykonywania umowy, sobie lub osobie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli żądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, wówczas nastąpi to tylko wtedy, jeżeli będzie to możliwe pod względem technicznym.

Kodowanie SSL lub TLS

Niniejsza strona ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przekazywania poufnych treści, jak na przykład zamówienia lub zapytania, które przesyłają Państwo do nas jako administratora strony, korzysta z kodowania SSL lub TLS. Zakodowane połączenie mogą Państwo rozpoznać po tym, że pasek adresu przeglądarki zmieni się z “http://” na “https://” oraz po symbolu kłódki na Państwa pasku adresu przeglądarki. Jeżeli aktywowane jest kodowanie SSL lub TLS, dane, które Państwo do nas przesyłają, nie mogą być czytane przez osoby trzecie.

Informacja, blokada, usuwanie

W ramach obowiązujących postanowień ustawowych w każdym momencie mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji na temat Państwa zapisanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców i celu przetwarzania danych osobowych lub prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W związku z tym, jak również w przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych osobowych w każdym momencie mogą Państwo zwrócić się do nas, pisząc na adres podany w stopce.

Sprzeciw wobec maili reklamowych

Niniejszym wyrażony zostaje sprzeciw wobec wykorzystywania opublikowanych w ramach obowiązku zamieszczenia stopki danych kontaktowych do celów przesyłania reklamy, która nie została wyraźnie zamówiona, oraz materiałów informacyjnych. Administratorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niepożądanych informacji reklamowych, na przykład w formie spamu drogą mailową.

3. Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor danych osobowych nie jest narzucony ustawowo dla tego przedsiębiorstwa i w związku z tym nie jest powołany.

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Strony internetowe wykorzystują każdorazowo tak zwane cookies. Cookies nie powodują żadnych szkód na Pastwa komputerze i nie zawierają żadnych wirusów. Cookies służą do tego, aby naszą ofertę uczynić bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywniejszą i bezpieczniejszą. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które składowane są w Państwa komputerze i które zapisuje Państwa przeglądarka.Większość stosowanych przez nas cookies to tak zwane “cookies sesyjne”. Po zakończeniu Państwa odwiedzin zostają automatycznie usunięte. Inne cookies pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu, gdy Państwo je usuną. Te cookies umożliwiają nam ponownie rozpoznać Państwa przeglądarkę w przypadku kolejnych odwiedzin. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby byli Państwo informowani o wstawianiu cookies i zezwalali na cookies tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyli przyjmowanie cookies dla określonych przypadków lub zasadniczo wykluczyli je, jak również aktywowali automatyczne usuwanie cookies przy zamykaniu przeglądarki. Przy dezaktywacji cookies działanie tej strony internetowej może zostać ograniczone. Cookies, które wymagane są do przeprowadzenia elektronicznego procesu komunikacji lub do udostępnienia określonych, pożądanych przez Państwa funkcji (np. Funkcja koszyka zakupowego), zapisywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator ma uzasadniony interes w zapisywaniu cookies w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego udostępnienia swoich usług. Jeżeli zapisane zostają inne cookies (np. cookies do analizy Państwa zachowania w trakcie surfowania), wówczas omówione zostaną one omówione odrębnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Pliki log serwerów

Dostawca stron gromadzi i zapisuje automatycznie informacje w tak zwanych plikach log serwerów, które Państwa przeglądarka przesyła automatycznie do nas. Są to:

  • typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • zastosowany system operacyjny
  • adres URL
  • nazwa hosta odwiedzającego komputeraz
  • godzina zapytania serwera
  • adres IP

Połączenie tych danych z innymi źródłami danych nie jest dokonywane. Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który zezwala na przetwarzanie danych do celów wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

Formularz kontaktowy 

Jeżeli przesyłają Państwo zapytania przez formularz kontaktowy, wówczas podane przez Państwa informacje z formularza kontaktowego wraz z podanymi tam przez Państwa danymi kontaktowymi zostają u nas zapisane do celów opracowania zapytania i na wypadek dodatkowych pytań. Bez Państwa zgody danych tych nie przekazujemy dalej. Przetwarzanie podanych w formularzu kontaktowym danych następuje tym samym wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę mogą Państwo w każdym momencie wycofać. W tym celu wystarczy nieformalna informacja przesłana do nas drogą mailową. Wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem procesów przetwarzania danych osobowych, które dokonane zostały do momentu wycofania. Podane przez Państwa w formularzu kontaktowym dane pozostają u nas do momentu, gdy wezwą nas Państwo do ich usunięcia, wycofają swoją zgodę na ich zapisywanie lub ustanie cel zapisywania danych (np. po zakończeniu opracowywania Państwa zapytania). Nie ma to wpływu na bezwzględnie obowiązujące postanowienia ustawowe – w szczególności terminy przechowywania.

5. Narzędzia do analizy i reklama

Google Analytics 

Niniejsza strona wykorzystuje funkcje narzędzia do analizy statystyk serwisów www Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje tak zwane "cookies". Są to pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa komputerze i umożliwiają analizę wykorzystania strony internetowej przez Państwa. Wygenerowane przez cookie informacje dotyczące wykorzystania przez Państwa tej strony internetowej z reguły przekazywane są na serwer Google w USA i zostają tam zapisane. Zapisanie cookies Google-Analytics następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dostawca strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno swoją ofertę internetową, jak również swoją reklamę.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W ten sposób Państwa adres IP zostaje skrócony przez Google na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach umawiających się Traktatu o europejskiej wspólnocie gospodarczej przed przekazaniem do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostaje przesłany na serwer Google do USA i tam skrócony. Na zlecenie dostawcy tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje, aby dokonać analizy wykorzystania przez Państwa strony internetowej, aby dokonać zestawienia raportów na temat aktywności na stronie internetowej i świadczyć dalsze usługi związane z użytkowaniem strony internetowej i użytkowaniem Internetu w stosunku do dostawcy strony internetowej. Przekazany w ramach Google Analytics przez Państwa przeglądarkę adres IP nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie cookies poprzez odpowiednie ustawienie swojego oprogramowania przeglądarki. Zwracamy jednak Państwu uwagę na to, że w tym przypadku możliwe będzie, że nie będą Państwo mogli w pełnym zakresie wykorzystać wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić gromadzenie wygenerowanych przez cookies i odnoszących się do użytkowania przez Państwa strony internetowej danych (wraz z Państwa adresem IP) przez Google, jak również przetwarzanie tych danych przez Google, jeżeli pobiorą Państwo dostępną pod następującym linkiem wtyczkę przeglądarki i zainstalują ją: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Mogą Państwo uniemożliwić gromadzenie Państwa danych przez Google Analytics poprzez kliknięcie na następujący link. Utworzony zostanie plik cookie opt-out, który uniemożliwi gromadzenie Państwa danych w przypadku przyszłych odwiedzin na tej stronie internetowej: Dezaktywacja Google Analytics. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników w Google Analytics znajdą Państwo w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych osobowych na zlecenie 

Zawarliśmy z Google umowę o zleceniu przetwarzania danych i w pełni stosujemy surowe wytyczne niemieckich organów ochrony danych przy korzystaniu z Google Analytics.

Dane demograficzne w Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcję “dane demograficzne” Google Analytics. W ten sposób sporządzane są raporty, które zawierają informacje na temat wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklamy dostosowanej do zainteresowań Google, jak również z danych o odwiedzających od innych dostawców. Dane te nie mogą zostać przypisane żadnej określonej osobie. W każdej chwili mogą Państwo dezaktywować tę funkcję za pomocą ustawień reklam na swoim koncie Google lub zasadniczo uniemożliwić gromadzenie Państwa danych przez Google Analytics jak pokazano w punkcie “Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Google Web Fonts

Ta strona wykorzystuje jednorodny wygląd czcionek tak zwane Web Fonts, które udostępniane są przez Google. W momencie wywołania strony Państwa przeglądarka załadowuje potrzebne Web Fonts w Państwa pamięci podręcznej przeglądarki, aby prawidłowo pokazywać teksty i czcionki. Do tego celu używana przez Państwa przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerami Google. W ten sposób Google uzyskuje wiedzę na temat tego, że nasza strona internetowa została wywołana przez Państwa adres IP. Wykorzystanie Google Web Fonts następuje w interesie jednolitego i odpowiedniego wyglądu naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli Państwa przeglądarka nie obsługuje Web Fonts, wówczas Państwa komputer wykorzystuje standardową czcionkę. Więcej informacji na temat Google Web Fonts znajdą Państwo pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Ta strona wykorzystuje usługę map API Google Maps. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Do wykorzystania funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Państwa adresu IP. Informacje te z reguły przekazywane są na serwer Google w USA i zostają tam zapisane. Dostawca tej strony nie ma żadnego wypływu na tę transmisję danych. Korzystanie z Google Maps następuje w interesie zapewnienia odpowiedniego wyglądu naszych ofert online i możliwości łatwego znalezienia podanych przez nas na stronie internetowej miejsc. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników znajdą Państwo w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Use of SalesViewer® technology:

This website uses SalesViewer® technology from SalesViewer® GmbH on the basis of the website operator’s legitimate interests (Section 6 paragraph 1 lit.f GDPR) in order to collect and save data on marketing, market research and optimisation purposes.

In order to do this, a javascript based code, which serves to capture company-related data and according website usage. The data captured using this technology are encrypted in a non-retrievable one-way function (so-called hashing). The data is immediately pseudonymised and is not used to identify website visitors personally

The data stored by Salesviewer will be deleted as soon as they are no longer required for their intended purpose and there are no legal obligations to retain them.

The data recording and storage can be repealed at any time with immediate effect for the future, by clicking on https://www.salesviewer.com/opt-out in order to prevent SalesViewer® from recording your data. In this case, an opt-out cookie for this website is saved on your device. If you delete the cookies in the browser, you will need to click on this link again.